KTC-Nederland

Verkoop- en leveringsvoorwaarden.


 1. KTC verkoop & leveringsvoorwaarden
 2. Algemeen
 3. Voor elke met ons afgesloten overeenkomst gelden uitsluitend onze verkoop voorwaarden.
 4. De inkoop- en leveringsvoorwaarden van de opdrachtgevers zijn nimmer van toepassing, stilzwijgen van onze zijde ten opzichte van levering- en inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever geldt niet als toestemming. Alle in tegenspraak staande voorwaarden van de opdrachtgever ten opzichte van deze algemene leveringsvoorwaarden, alsmede mondelinge afspraken gelden alleen wanneer wij ons daarmee schriftelijk akkoord hebben verklaard.
 5. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst
 6. Alle gedane aanbiedingen blijven gedurende een door ons aan te geven termijn geldig. Bij gebreke van een dergelijke termijn zijn onze aanbiedingen vrijblijvend.
 7. Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn slechts voor ons bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd.
 8. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dan tot stand nadat wij een opdracht uitdrukkelijk (schriftelijk of op andere wijze) hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd dan wel een aanvang hebben gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst. Onze administratie is in dit verband beslissend. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 9. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede ( mondelinge) afspraken en/-of toezeggingen door ons personeel of namens ons gedaan door onze verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
 10. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 11. Als opschortende voorwaarde voor het tot stand komen van een overeenkomst kunnen wij van de opdrachtgever verlangen dat deze aan ons genoegzame zekerheden verschaft tot geldelijke nakoming van de te sluiten overeenkomst.
 12. Prijzen
 13. De in de aanbieding aangegeven prijzen zijn exclusief BTW. De apparaat- verpakking is in onze prijs begrepen. Kisten worden apart berekend. De verzending geschiedt naar onze keuze, schema’s en de inbedrijfstelling zijn niet in de prijs inbegrepen.
 14. Duidelijke schrijf- of rekenfouten kunnen achteraf door ons worden gecorrigeerd.
 15. Indien binnen drie maanden na het aanvaarden van een order omstandigheden optreden die invloed op de kostprijs hebben, zoals veranderingen in de prijzen van de grondstoffen, in loon, in koersen, in invoerrechten, in brandstofprijzen enz. dan zijn wij bevoegd deze prijsfluctuaties door te berekenen aan de opdrachtgever.
 16. Neemt de opdrachtgever op afroep de producten binnen de overeengekomen tijd niet volledig af, dan vervalt een eventueel overeengekomen hoeveelheid rabat voor de gehele levering.
 17. Expresse zendingen zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 18. Betaling
 19. Onze betalingstermijn luidt: binnen dertig dagen na factuurdatum netto.
 20. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaats gevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente verschuldigd van 4% boven de promesse disconto over het nog openstaande bedrag.
 21. Alle in verband met de invordering te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15 % van het, met inbegrip van voornoemde rente voor de opdrachtgever, verschuldigde bedrag.
 22. Levertijden
 23. Alle levertijden zijn vrijblijvend en nimmer fataal. Wij verplichten ons de overeengekomen levertermijnen zo nauwkeurig mogelijk na te komen. Deelleveringen zijn geoorloofd en gelden als een zelfstandige overeenkomst.
 24. De opdrachtgever is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele te korten of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de zaken ter beschikking van de opdrachtgever staan. Eventuele gebreken dienen door de opdrachtgever onmiddellijk nadat zij zijn geconstateerd en in ieder geval binnen vier dagen na aflevering aan ons te worden medegedeeld. Na het verstrijken van deze termijn wordt de opdrachtgever geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en is het recht op reclame komen te vervallen.
 25. Overschrijding van de levertijd verplicht ons niet tot enige vergoeding. De wederpartij heeft bij beperkte ( niet excessieve) levertijd overschrijding niet zonder meer het recht de overeenkomst te annuleren c.q. afname te weigeren. Eerst nadat de opdrachtgever ons schriftelijk in gebreke heeft gesteld op een termijn van zes weken kan hij na het verstrijken van de termijn de overeenkomst door de enkele mededeling aan ons ontbinden, tenzij de overschrijding wordt veroorzaakt door overmacht.
 26. Overmacht.
 27. Onder overmacht wordt ter dezer verstaan elke van de wil van partijen onafhankelijk, c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de opdrachtgever niet meer van ons kan worden verlangd. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van ons personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- uitvoerverboden contingenteringen en bedrijfsstoringen bij ons c.q. bij onze leveranciers, alsmede wanprestaties door onze leveranciers waardoor wij onze verplichtingen jegens de opdrachtgever niet meer kunnen nakomen.
 28. Indien zich een overmachtsituatie voordoet zijn wij gerechtigd om de uitvoering der overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden. Met de opdrachtgever zal hiertoe overleg worden gepleegd.
 29. Wij zijn gerechtigd betalingen te vorderen van de prestaties die bij de overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.
 30. Verpakkingen
 31. De verpakking geschiedt volgens onze normen met alle zorgvuldigheid. Speciale wensen zijn voor rekening opdrachtgever.
 32. Eigendomsvoorbehoud.
 33. Alle door ons geleverde en zich nog bij/onder de opdrachtgever bevindende zaken blijven ons eigendom, totdat de opdrachtgever al hetgeen in verband met de levering van die zaken is verschuldigd, heeft betaald. In geval de opdrachtgever enige verplichting uit de met ons gesloten overeenkomst met betrekking tot de door ons geleverde zaken niet nakomt, zijn wij zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de zaken terug te nemen en is de opdrachtgever gehouden ons tot terugname in de gelegenheid te stellen.
 34. Zaken kunnen door de opdrachtgever in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden verkocht of verbruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.
 35. Wij zijn te allen tijde gerechtigd om geleverde zaken op basis van het in dit artikel bepaalde bij de opdrachtgever of diens houders weg te (doen) halen indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt. De opdrachtgever dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een, niet voor rechtelijke matiging vatbare boete van € 500,- per dag dat hij hiermee is / blijft indien wij hierop uitdrukkelijk aanspraak maken.
 36. Overdracht van risico.
 37. Het risico gaat bij vrachtvrije levering op de opdrachtgever over, zodra de zaken onze bedrijfsruimte hebben verlaten. Vertraagt de opdrachtgever de levering dan gaat het risico gelijk met de mededeling «verzendklaar» op hem over.
 38. Op schriftelijk verzoek van de opdrachtgever worden de waren op zijn kosten tegen breuk-, transport- of brandschade verzekerd.
 39. Verzendingsvoorwaarden worden door ons nageleefd; daarentegen staan wij niet in voor een «voorbeeldig» transport.
 40. Schakelschema’s, inbedrijfstellingen en apparaat montage zijn extra diensten en worden apart berekend. De berekening kan volgens een gemiddelde of volgens de werkelijke kosten geschieden met reiskosten, daggelden en toeslagen. Overuren op zon- feestdagen zijn voor rekening van de opdrachtgever. Voorbereiding, reis- en wachttijden worden als werktijd berekend.
 41. Wordt de apparaat-montage door de opdrachtgever of door een door hem opgedragen persoon uitgevoerd dan moeten de geldende montage en bedrijfsvoorschriften worden gevolgd.
 42. De auteursrechten van de door ons ter beschikking gestelde constructietekeningen, afbeeldingen, schema’s of dergelijke gegevens blijven bij ons. Vermenigvuldiging is toegestaan mits bron hierop vermeld wordt.
 43. Garantie.
 44. Op materiaalfouten en gebreken in de uitvoering van onze apparaten waardoor de apparaten onbruikbaar of in hun bruikbaarheid benadeeld worden, geven wij een eenjarig apparaat garantie.
 45. De vaststelling van het gebrek moet ons onmiddellijk schriftelijk worden gemeld. Bij verzuim hiervan zijn wij ontslagen van elke garantie. De apparaten of toebehoren moeten per omgaande franco aan Amersfoort worden toegezonden.
 46. Bij aanspraak op garanties zijn wij gerechtigd naar keuze gerepareerd of remplace apparaten c.q. toebehoren te leveren.
 47. Indien een levering van gerepareerde of remplace apparaten c.q. toebehoren niet mogelijk is, zijn verdere aanspraken uitgesloten. Onze aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot de netto waarde van de betreffende zaken en voorts tot zover onze aansprakelijkheid assuradeuren dekking verlenen ter zake van door de geleverde zaken, toegebrachte schade van zaken en/ of aan personen.
 48. Schade, door onjuiste of onvolledige gegevens over de bedrijfsverhoudingen, door ondeskundige handelingen of toepassingen van de apparaten, waarin overmatige belasting of natuurlijke slijtage ontstaan, valt buiten de garantie.
 49. De garantie vervalt direct, als de opdrachtgever of derden zonder toestemming, wijzigingen of reparaties aan onze apparaten verrichten.
 50. Terugname.
 51. De koper heeft geen recht op teruggave van de door ons juist geleverde artikelen. Een teruggave voor de koper is slechts bij origineel verpakte apparaten mogelijk na onze uitdrukkelijke toestemming. Bij terugname worden administratiekosten ter hoogte van 20 % van het factuurbedrag afgetrokken. Voor speciaal ontwikkelde apparaten dient men tevens de ontwikkelingskosten te betalen, terwijl de apparaten franco dienen te worden geretourneerd naar een adres nader op te geven door KTC.
 52. Geschillen.
 53. Alle geschillen verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht naar Nederlands recht, door de Burgerlijk Rechter binnen het arrondissement Zwolle.

KTC, Karsten Technical Components, gevestigd en kantoorhoudend te Amersfoort.
Datum 8-1-2013 versie 1